OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.bowencentrum.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.1  PROVOZOVATEL
Dana Švestková.
Zapsán v registru živnostenského úřadu Praha 3, Kunešova 2647/6, 130 00, Praha - Žižkov IČ: 87029561
Provozovatel při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.2  KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

Adresa: Kunešova 2647/6, 130 00 Praha 3, E-mail: info@bowencentrum.cz . Telefon: +420 774 493 383 Bankovní spojení Banka: Fio banka, a.s. Číslo účtu: 2500805306/2010 (pro Českou republiku)

1.3  ZÁKAZNÍK

Zákazník je spotřebitelem a používá zakoupený produkt ke své osobní potřebě nebo k podnikatelské činnosti, nesmí jej však používat k výuce obsahu kurzu.

1.4  SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel (zákazník) na straně jedné a dodavatel zboží či poskytovatel služeb (podnikatel) na straně druhé.

1.5  UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník po objednávce obdrží e-mailovou zprávu, která je nabídkou provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu. Zákazník přijme tuto nabídku zasláním příslušné peněžní částky na bankovní účet provozovatele. Smlouva je uzavřena momentem připsání částky odpovídající aktuální ceně kurzu na bankovní účet provozovatele. Od tohoto momentu mezi provozovatelem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Uzavřená smlouva je provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.bowencentrum.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

1.6  PRODUKTY PROVOZOVATELE

Internetový e-learningový kurz (dále jen "kurz"), který je určen k seznámení se s Bowenovou technikou jednak pro domácí použití a studijní materiál k masérským kurzům.

Kurzy Bowenovy techniky online: Webináře samoošetření, podle tématu; Hlavní kurz; Speciální kurzy (podle vybraného tématu), e-booky.
Prezenční: Hlavní kurz, Speciální kurzy (podle vybraného tématu).

1.7  ZPŮSOB KOMUNIKACE PROVOZOVATELE SE ZÁKAZNÍKEM

Provozovatel poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím e-mailové zprávy. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

2)    REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ

2.1  REGISTRACE a OBJEDNÁVKA

Registrace na internetovém portálu www.bowencentrum.cz je nezávazná.

V rámci registrace zákazník do sekce zdarma uvede do registračního formuláře tyto nezbytné údaje:

 1. Jméno

 2. E-mailovou adresu

Úspěšná registrace zákazníka je provozovatelem potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci.Objednávka kurzu e-learningového nebo prezenčního vyžaduje zadání fakturačních údajů a e-mailové adresy.Úspěšná objednávka zákazníka je provozovatelem potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při objednávce. Tento potvrzující e-mail je zároveň nabídkou provozovatele na uzavření smlouvy a obsahuje platební údaje. Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje. Odpovědnost za případné škody plynoucí z uvedení nesprávných či nepravdivých údajů při registraci nebo objednávce nese zákazník.

2.2  ZABEZPEČENÍ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Registrační údaje zákazníka jsou chráněny před jejich zneužitím třetími osobami v souladu s GDPR.

3)    CENA A ÚHRADA CENY PRODUKTŮ

3.1  VÝŠE CENY PRODUKTŮ

Výše ceny produktů je v CZK a je určena nabídkou na www.bowencentrum.cz platným ke dni přijetí nabídky zákazníkem. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) a uhrazením kupní ceny (bankovní poplatek apod.) si hradí kupující sám.

3.2  DEN A ZPŮSOB ÚHRADY

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku lze uhradit následovně:

 • Cenu Služby hradí Uživatel podle své volby bezhotovostně, a to způsobem zvoleným při objednávce Služby (převodem z účtu, online prostřednictvím platební brány). Poskytovatel si neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 • Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební brány společnosti GoPay s.r.o., které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu. Využít lze těchto možností plateb: 
  (a) online platební či kreditní kartou;
  (b) rychlým bankovním převodem;
  (c) bankovním převodem na základě zálohové faktury.

3.3  POVINNOST ZÁKAZNÍKA UHRADIT OBJEDNANÝ PRODUKT

Provozovatel není povinen doručit zákazníkovi objednaný produkt do jeho úplného uhrazení. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel, který není spotřebitelem, zavazuje Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4)    DORUČENÍ OBJEDNANÝCH PRODUKTŮ

4.1  ON-LINE PRODUKTY

On-line produkty jsou považovány za doručené jejich zpřístupněním zákazníkovi. O tomto zpřístupnění je zákazník informován e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu zákazníka. Provozovatel se zavazuje zpřístupnit zákazníkovi on-line produkt (kurz) do 48 hodin od připsání platby (plné výše ceny za objednaný produkt) na bankovní účet provozovatele. Objednaný on-line produkt (kurz) nemá omezení přístupnosti, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. Online produkt nezahrnuje osvědčení o absolvování.

4.2  PREZENČNÍ PRODUKTY

Prezenční kurzy jsou považovány za doručené ve chvíli zahájení vybraného kurzu bez ohledu na přítomnost zákazníka, jestliže se předem písemně (email) neomluvil:

 • Po uplynutí 14tidenní lhůty na odstoupení od smlouvy se kurzovné nevrací. Omluvy musí být vždy písemně.

 • Při omluvě více než 30 dní před dnem zahájení kurzu má zákazník možnost požádat o přesun na jiný termín bezplatně. Termín náhradního kurzu musí být navštíven nejpozději 6 měsíců od původního termínu kurzu.

 • Při omluvě méně než 30 dní před dnem zahájení kurzu má zákazník možnost jednou požádat o přesun na jiný termín za administrativní poplatek 600 Kč.. Termín náhradního kurzu musí být navštíven nejpozději 6 měsíců od původního termínu kurzu.

 • Při omluvě z kurzu méně než 14 dní před dnem zahájení je storno poplatek 50% ceny kurzu.
 • Při omluvě méně než 48 hodin před zahájením kurzu je storno poplatek 100% ceny kurzu.

LZE ZA SEBE po domluvě POSLAT NÁHRADNÍKA - pouze na zvolený zaplacený kurz.

O případném zrušení prezenčního kurzu z naší strany je zákazník informován nejpozději týden před zahájením kurzu e-mailem, pak se vrací buď:

 • 100% kurzovného nebo může být po domluvě převeden na vybraný další termín kurzu, nejpozději však do 1 roku od původního termínu. Bezplatně.

5)    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

On-line produkty - zákazník zasláním příslušné částky na účet provozovatele souhlasí s uzavřením smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami při registraci nebo objednávce zákazník zároveň souhlasí s poskytnutím služby (zpřístupněním kurzu) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jelikož služba byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Prezenční kurzy - zákazník zasláním příslušné částky na účet provozovatele souhlasí s uzavřením smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Zákazník může odstoupit od smlouvy před uplynutím 14ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Později se platba nevrací, lze však účast přesunout na pozdější termín po dohodě obou stran. Přesun se provede za administrativní poplatek 600 Kč za každý přesouvaný kurz. Nejpozději vždy však na termín do 1 roku od původního termínu kurzu. Přesun lze provést pouze jednou, pak kurzovné propadá bez náhrady.

6)    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje Nařízení (EU) 2016/679. Provozovatel prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů. Potvrzením registrace dle článku 2) těchto Obchodních podmínek souhlasí zákazník závazně se zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele v rozsahu Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů a informací. Odesláním přihlášky-objednávky souhlasíte také s využitím zadaného e-mailu pro zasílání obchodních sdělení (vzdělávací a výuková videa, sdělení termínů kurzů, opakování, informací týkajících se masáží a pod.) a s využitím video, foto a audiomateriálu pořízeného během kurzu. Tento souhlas můžete kdykoliv snadno odvolat prostřednictvím jednoduchého odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo e-mailem na adresu info@bowencentrum.cz.

6.2  ZMĚNA/ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na písemnou žádost zákazníka mohou být jeho osobní údaje v databázi provozovatele změněny či odstraněny. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z databáze provozovatele dojde zároveň ke zrušení osobního profilu zákazníka a neobnovitelnému vymazání všech informací a údajů.

7)    REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1  REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu provozovatele o zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů, vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vad prodávaných produktů.

7.2  VADA PRODUKTU, ZÁRUČNÍ DOBA

Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti anebo ho nelze užít obvyklým způsobem. Provozovatel odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Vadou je myšleno neposkytnutí přístupu k online kurzu a na prezenční kurz. Provozovatel však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku technických potíží na straně zákazníka. 

7.3  ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PRODUKTŮ (REKLAMACE)

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat. Zákazník je povinen oznámit provozovateli vadu produktu neprodleně po té, co takovou vadu zjistí, a to písemně běžným e-mailem. Provozovatel je povinen o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů od jejího uplatnění. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem. O výsledku reklamace bude zákazník vyrozuměn odpovědí na email své reklamace.

7.4  PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PRODUKTŮ

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Neodstraní-li provozovatel vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pak může zákazník požadovat výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu), přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván, má zákazník právo na výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu) nebo má právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou cenu produktu nejpozději do 7 dnů na bankovní účet, ze kterého byla částka zákazníkem odeslána, pokud zákazník neuvede bez zbytečného prodlení účet jiný.Provozovatel nenese odpovědnost za použití produktu. Zákazník používá videa na vlastní nebezpečí.

8)    AUTORSKÁ PRÁVA

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty provozovatele dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů provozovatele. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany provozovatele, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

Zakoupený online kurz smí používat pouze jedna osoba (zákazník) pro svou potřebu, pokud nebude výslovně ve smlouvě uvedeno jinak. V případě závažného zneužití vstupních údajů, resp. autorských práv si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě, trvale a bez náhrady zablokovat přístup do kurzu. Videa a výukové texty jsou duševním vlastnictvím provozovatele. Je výslovně zakázáno je kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení provozovatele.

9)    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi Zákazníkem spotřebitelem a Poskytovatelem ke sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10)    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1  PLATNOST A ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9. 2018 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a provozovatele uzavřené od 1.9. 2018.

9.2  JAZYK KOMUNIKACE

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude provozovatel používat český jazyk.

9.3  SOUHLAS A VÁZANOST ZÁKAZNÍKA TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Zákazník kliknutím na tlačítko souhlasu při registraci potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na setkání při kurzu